ઘરનું નિર્માણ કરવું અમારો સંપર્ક કરો

Listing Information

Equity Shares


The BSE Limited, Mumbai, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 023.


National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Global Depository Receipts (GDRS)

Luxembourg Stock Exchange, SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG, 11, av de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

 (352) 47 79 36 - 1

 (352) 47 32 98

Stock Code

Bombay Stock Exchange 532538
National Stock Exchange ULTRACEMCO
Reuters ULTC.BO
Bloomberg UTICEM IS
144A GDS US90403E1038
Level 1 GDS US90403E2028