ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಕೊಠಡಿ ಅತಿಥಿ ಕೊಠಡಿಗಳು

    *ಮಕ್ಕಳ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. * ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. * ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೇಜು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಗಲ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರಬೇಕು. * ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಯು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು.

Childrens Room Guest Rooms

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...