ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ವಾಸದ ಕೋಣೆಗಳು

    *ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. * ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬೀಮುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೀಮುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

Living Rooms

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...