ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

    *ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಸ್ಥಳ / ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. * ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆಯನ್ನು 9 ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. * ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಗಿಲಿನ ಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತರದಿಂದ 2, 3 ಹಾಗೂ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ 3, 4, 5 ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು; ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪೂರ್ವದಿಂದ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 4 ನೇ ಮತ್ತು 5 ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. * ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಉದಾ. 2, 4, 6, 8 ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

Positioning of Main Door

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...