ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ವೀಧಿ ಶೂಲಗಳು

     

  •  ವೀದಿ ಶೂಲ ಎನ್ನುವುದು ರಸ್ತೆಯು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ತಾಗುವ  ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೀಧಿ ಶೂಲ ನಿವೇಶನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
  • ಈಶಾನ್ಯದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೀಧಿ ಶೂಲ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ್ನೇಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ವಾಯುವ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  •  

Veedhi Shoolas

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...