ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು

     

  • ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
  • ನೀರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಡ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
  • ನಿವೇಶನದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಬೋರ್ ಅನ್ನು ನಿವೇಶನದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
  • ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ನೈರುತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
  •  

Water Sources

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...