వాస్తు సూచనలు

భోజనాల గది

    *భోజనాల గది తూర్పు, పడమర లేదా దక్షిణాన ఉంటుంది. * భోజనాల గది స్వతంత్రంగా లేదా వంటగదికి పొడిగించి  ఉండాలి

భోజనాల గది

నిరాకరణ:

ఈ సమాచారం వాస్తు యొక్క ప్రాథమిక అవగాహనను ఇస్తుంది. ఇక్కడ పేర్కొన్న వాస్తు సూత్రాలకు ఒక ప్లాట్ లేదా నిర్మాణం పాటించకపోతే, చెడు ప్రభావాలను తగ్గించడానికి నివారణ చర్యలు/దిద్దుబాట్లు కోసం వాస్తు నిపుణుడిని సంప్రదించవచ్చు. ఇది సాధారణ సమాచారం కోసం, ఎవరికి వాస్తుపై ఆసక్తి ఉందో, దీనిని కంపెనీ ఎటువంటి సిఫార్సుగా భావించకూడదు.

.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...