അൾട്രാടെക് വെതർ പ്ലസിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ

Better Water Repellance മെച്ചപ്പെട്ട ജല പ്രതിരോധം
Better Dampness Prevention \മെച്ചപ്പെട്ട ഈർപ്പം തടയൽ
Better Prevention from Rusting തുരുമ്പെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതിരോധം
Better Prevention from Peeling പുറംതൊലിയിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതിരോധം
Higher Durability ഉയർന്ന ദൈർഘ്യം

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന് വേണ്ടത്
ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം?

   

   

 • ഈർപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കരുത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു
 • ഈർപ്പം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഘടന പൊള്ളയായതും അകത്ത് നിന്ന് ദുർബലവുമാക്കുന്നു
 • നനവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നത് അസാധ്യമാണ്
 • മേൽക്കൂരയിലൂടെയും പുറം മതിലുകളിലൂടെയും അടിത്തറയിൽ നിന്നും പോലും നനവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും
 •  

   

അൾട്രാടെക് വെതർ പ്ലസിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

Why is Preventive Solution better in safeguarding home from dampness?
വീടിനെ നനവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രതിരോധ പരിഹാരങ്ങൾ മികച്ചതാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

വീടിനെ നനവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രതിരോധ പരിഹാരങ്ങൾ മികച്ചതാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

നനവ് ഒരു ഭേദപ്പെടുത്താനാവാത്ത രോഗം പോലെയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പൊള്ളയും അകത്തു നിന്ന് ദുർബലവുമാക്കുന്നു. നനവ് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഒഴിവാക്കുക അസാധ്യമാണ്. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പരിചരണത്തിൻറെ നേർത്ത സംരക്ഷണ പാളി, പെയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റെമ്പറുകൾ എന്നിവയുടെ പുറംതൊലി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉരിഞ്ഞു പോകുകയും നനവിനെതിരെ ദീർഘ കാല സംരക്ഷണം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെലവേറിയതും അസൌകര്യപ്രദവുവുമൊക്കെയാണെങ്കിലും, റീപ്ലാസ്റ്ററിംഗും പെയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കരുത്തിനെ നനവുള്ളതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിവേകപൂർവ്വം ഒരു പ്രതിരോധ പരിഹാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതം.

'അൾട്രാടെക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നം.1 സിമെന്റ്റ്' ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകക്ലെയിം വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. | IS 1489 (ഭാഗം I), വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുകwww.bis.org.in

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...