0

ખર્ચ કેલ્ક્યુલેટર

બિલ્ડિંગ અંદાજ કેલ્ક્યુલેટર

Location and Area

સ્થળ અનેવિસ્તાર

બાંધકામનો વિસ્તાર

યુબીએસ સ્ટોર્સ

લોકેટર

કોન્ટ્ર ા ક્ટ ર

લોકેટર

ડી લર

લોકેટર

ડિસ્ક્લેઇમર – દર્શાવેલા ખર્ચ દરેક સંસાધન માટેઅંદાજિત ખર્ચ છે. વાસ્તવિક ખર્ચ તમારા શહેર માટેઅલગ હ ોઇ શકેછે. કૃપા કરીનેતમારી જરૂરિયાત અનુસાર કસ્ટમ ખર્ચના અંદાજ માટેતમારા કોન્ટ્રાક્ટર પાસેતપાસ કરો અથવા અમારા નજીકના યુબીએસ સ્ટોરની મુલાકાત લો. આ રકમ બાંધકામનાંક્ષેત્ર માટેઅંદાજિત રકમ છેઅનેતે કમ્પાઉન્ડ દિવલનાંક્ષેત્રનેસામેલ કરતી નથી. *અલ્ટ્રાટેક બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સ વેચાણકેન્દ્રો ખાતેઉપલબ્ધ છે **ડિફોલ્ટ ગુણવત્તા મધ્યમ પર સેટ કરવામાંઆવી છે. તમેતેનેએરો બટન પર ક્લિક કરીનેબદલી શકો છો


Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further